Vad skall CE-märkas

VAD SKALL CE-MÄRKASMaskindirektivet i enlighet med AFS 2008:3 anser att följande betraktas som maskin:


Definitioner


4§  Föjande definitioner ska gälla

a) maskin

-en sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem som inte utgörs av direkt drivkraft från en människa eller djur och som består av inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en rörlig, som är sammansatt för ett särskilt ändamål,

-en sammansatt enhet enligt första streck satsen som endast saknar komponenter för anslutning på användningsstället eller för anslutning till en energi- eller rörelsekälla,

-sammansatta maskiner enligt första och andra strecksatserna som är färdig för installation och som kan fungera endast om den är monterad på ett transportmedel eller installerad i en byggnad eller i en anläggning,

g) som för ett gemensamt syfte ställs upp och styrs så att de fungerar som en enhet,


Hela Maskindeirektivet i enlighet med AFS 2008:3 finns att läsa härVanliga fall där CE-märkning "på plats" krävs:


  • Luftbehandlingssystem med flera delar, var för sig CE-märkta.


  • Luftbehandlingssystem med en del som inte är CE-märkt enligt MD.


  • Värmesystem med flera delar, var för sig CE-märkta.


  • Värmesystem med en del som inte är CE-märkt enligt MD.


  • Kylaggregat med separat kylmedelskylare eller kondensor.


  • Pumpstation med mer än en samverkande pump.


  • Maskindriven port eller dörr, rulltrappa, transportanordning.


  • Sammansatt anordning i storkök.


  • Är ni osäkra ifall CE-märkning behövs så kontakta oss gärna