CE-märkning Maskiner

BEGREPPSFÖRKLARINGAR VID CE-MÄRKNINGCE-märkningen är en garanti för att tillverkaren av produkten ansvarar för att den uppfyller EU:s krav på miljö, hälsa och säkerhet.


Sammansatt Maskin

De installationssystem som utgör en sammansatt maskin skall CE-märkas. Sammansatt maskin består av en grupp maskiner som, för ett gemensamt syfte, styrs så att de fungerar som en enhet. Definitionen av en sammansatt maskin har i senaste maskindirektivet skärpts till att gälla inte bara själva pumpen eller fläkten utan även alla dess sammanfogade komponenter. En rimlig tolkning är att till exempel hela ventilationssystemet inklusive styrfunktioner skall vara föremål för CE-märkning och på samma sätt CE märks hela rörsystemet inklusive styrfunktioner. Den sammansatta maskinen och dess komponenter definieras i maskinförteckningen som skall medfölja dokumentationen för CE-märkningen.

Vissa sammansatta maskiner levereras oftast som en enhet av leverantören och denne skall då ansvara för CE-märkningen av den sammansatta maskinen.


ANSVAR FÖR CE-MÄRKNING


Tillverkaren är den som har konstruktionsansvaret för anläggningen. I en utförandeentreprenad är byggherren tillverkaren medan det i en totalentreprenad är totalentreprenören som har tillverkansansvaret. Tillverkaren är alltså inte alltid den som byggt huset .


VEM UTFÖR 

Person som utför CE-märkningen skall ha tilldelats uppdrag av tillverkaren av systemet att utföra CE-märkningen, och skall även ha tilldelats uppdraget genom delegering eller ett upprättat avtal att utföra CE märkningen.

Den som utför CE-märkning skall ha nödvändig kunskap för uppgiften och ha god kunskap om installationssystemem och hur de skall handhas under hela dess livslängd.


UTFÖRANDE AV CE-MÄRKNING


I system och anläggning ingående maskindrivna komponenter listas och CE märks med fördel utifrån gällande apparatskåpsförteckningar.

CE märkning skall därutöver även omfatta system som inte matas eller styrs via apparatskåp.

Exempel på sådana maskindrivna komponenter kan vara dörröppnare, portar och karusellgrindar, solskydd mm som är motordrivna men som har egna kraftmatade styrenheter. Vid CE märkning beaktas särskilt att risk för personskada inte föreligger vid drift och underhåll av maskiner men även att exempelvis rök/vädringsluckor, portar, lyftanordningar, trycksatta anläggningar och annat maskindrivet/automatiserat inte kan skada exempelvis fönsterputsare, brukare eller tredje man.


Dokumentation och intyg vid CE-märkning


Den som genom delegering/uppdrag utför CE märkning skall sammanställa och säkerställa att följande dokument och intyg arkiveras avEden som har tillverkaransvaret.


Dokumenterad riskanalys utförd av den som utför CE märkningen.

Överensstämmelseintyg. Infordran och sammanställning av CE dokument för anläggningens komponenter utförs av projektorganisation. Detta görs löpande under produktionsskedet.

Namn och kontaktuppgifter till projektets BAS-P, BAS-U, Samordnande konstruktör och andra ansvariga.

Intyg om genomförd samordnad funktionsprovning.

         Av intyg skall framgå att inga kvarstående fel föreligger.

         Eventuella avvikelser mellan projekterat och verkligt       

         utförande skall framgå av intyg till grund för CE märkningen.

Intyg om att komponenter uppfyller gällande CE märkningsdirektiv och att de monterats enligt tillverkares monteringsanvisningar.

Intyg om att drift och underhållsinstruktioner upprättats.

          Av intyg skall framgå att handlingarna överlämnats och finns

          tillgängliga hos anläggningens driftförvaltning samt att

          handlingarna arkiverats hos byggherre/uppdragsgivare.

Intyg- Projektering skall infordras av den eller de som konstruerat maskinen. Detta intyg vidimerar att konstruktören följt både Maskindirektivet och AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning.


CE märkning och försäkran om överensstämmelse


När ovanstående är utfört samt samtliga risker enligt riskanalysen är omhändertagna skall den som utför CE märkningen utfärda intyg om överensstämmelse för hela anläggningen.


Överenstämmelseintyg skall överlämnas till byggherren och arkiveras lika övrig dokumentation som ligger till grund för CE märkningen av anläggningen.

Maskin/anläggning skall då även märkas med CE-märket.